1. કસ્તુરબા કન્યા વિધાલય (ઉ.મા) સ્ટેશન રોડ, આણંદ
2. શ્રી નીમા આદર્શ હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ, મુ.કડી, તા.કડી, જી.મહેસાણા
3. શ્રી સ્વામી નારાયણ વિધાલય, લાડવી, મુ.લાડવી, તા.કામરેજ, જી.સુરત
4. શ્રી વલ્લભ વિધાપીઠ ઉચ્ચ.માધ્ય.શાળા, અણીપારી, તા.મોરબી, જી.રાજકોટ
5. ડી. ડી. પરીખ કન્યા વિદ્યાલય, વિસનગર, જિ. મહેસાણા
6. વિધાદિપ જુનીયર કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ ,મુ.અણીતા, તા.ઓલપાડ, જ.સુરત
7. પરમગુરુ પાઠશાળા અંગ્રેજી માધ્યમ સ્કુલ, સારસા ક્રોસરોડ, સારસા, જી.આણંદ
8. શ્રી એન.ડી.દેસાઇ સાર્વ.હાઇ, વાંકલ, તા.માંગરોલ, જી.સુરત
9. ડી.એન.હાઇ., ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ, સ્ટેશન રોડ, મુ.પો.તા.જી.આણંદ
10. સરદાર પટેલ વિધાલય, મુ.એના, તા.પલસાણા, જી.સુરત
11. શ્રી સરદાર પટેલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ, સંદીપની શૈક્ષણિક સંકુલ ગીરીરાજ ૫૫, સુરેન્દ્રનગર.
12. ગુજરાત પબ્લીક સ્કુલ, અટલાદરા રેલ્વે ક્રોસીંગ, વડોદરા
13. જય જલારામ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ, મુ.પડાલ, પો.મેનપુરા, તા.ઠાસરા, જી.ખેડા
14. તક્ષશિલા વિધાલય, તા.બાયડ, જી.અરવલ્લી
15. ગુજરાત બાળ વિકાસ મંડળ સંચાલિત જે.આર.દેસાઇ સ્કુલ, જિ. મોરા તા.મોરવા (હડફ) જિ. પંચમહાલ
16. શ્રી સી.એ. પટેલ લર્નિગ ઇન્સ્ટી., મોટા ફોફલીયા, તા.શિનોર, જી.વડોદરા
17. ગ્રોમોર વિધાલય, બેરણા રોડ, હિંમતનગર, જી.સાબરકાંઠા
18. સેંટ જોસેફ હાઇ, મુ.ખણુસા, તા.વિજાપુર, જી.મહેસાણા
19. એ.એમ.પટેલ હાયર સેકન્ડરી ઇગ્લીશ સ્કુલ, મુ.ખેરવા, જિ. મહેસાણા
20. શ્રીમતી ટી.આઇ.અમીન અને શ્રીમતી એન.એલ પટેલ ઉ.મા વિધાલય અને એસ.સી.અમીન પ્રાથમિક વિધાલય, મુ.ખેરવા, તા. જી.મહેસાણા